Email   Jelszó  
Elfelejtett jelszó  Regisztráció
 
? en de fr es it fi cs sk bg nl pl ro sr srp hu

Felhasználási feltételek

A honlap üzemeltetője (hu.): CMRSoftware Kft. (szolgáltató)
9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.

Adószám: 32106583-2-08
EU adószám / EU VAT Number: HU32106583


A honlapon történő regisztrációval, a honlap használatával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

Cookie használáta

A honlap használatához a webszerver cookie-t helyez el a felhasználó böngészőjében, ami a munkamenet azonosítóját tartalmazza. Nélküle nem működne a szolgáltatás.

Igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó kifejezi, hogy megértette és elfogadja az alábbiakat:
­ a honlapon való regisztráció során meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, illetőleg a regisztráció során választania kell egy jelszót;
­ a jelszó titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős;
­ a regisztráció során további, az azonosításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat kell megadnia;
­ kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott;
­ a megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek;
­ a regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja.
A regisztrációt Szolgáltató a megadott e-mail címre visszaigazolja a hozzáférési információval együtt.
Az szolgáltatás fejlesztése során a Szolgáltató a legnagyobb gondossággal jár el. Ennek ellenére hibák előfordulhatnak, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az előforduló indirekt hibákért, hiányosságokért.

Regisztráció módosítása, törlése

A regisztrált adatok módosítására a weboldalon keresztül van lehetőség a bejelentkezést követően az Ügyféladatok alatt. Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatainak megváltozásáról Szolgáltatót haladéktalanul az adatmódosítás honlapon történő átvezetésével értesíteni.
Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
Felhasználható regisztrációjának törlését az elektronikus levélcímre küldött üzenettel kérheti a regisztrációkor megadott adatok pontos feltüntetésével.

Üzleti titok védelme

Harmadik félnek a Szolgáltató semmilyen adatot nem ad ki előzetes hozzájárulása nélkül.

Felelősség

Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, jelszavának felhasználásával valósul meg. Szolgáltató nem felel a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor, a szolgáltatás igénybevétel során közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges téves teljesítésért.
A felhasználó a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, elmaradt profitért, a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, amelyek a szolgáltatás használatából esetlegesen erednek.
Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatás működésére (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Szavatosság kizárása

A szolgáltató kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a felhasználók által elhelyezett tartalom hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért és rendelkezésre állásáért, illetőleg a honlap használói által tanúsított magatartásért.
A felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás, az azon elérhető tartalmak minden szavatosság nélkül, abban a formában, ahogy vannak (as is) kerülnek rendelkezésre bocsátásra.


Az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon közzétett árak és díjak folyamatosan változhatnak; ez nem minősül az Üzletszabályzat módosításának. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit, díjait, valamint azok változásait a honlapon teszi közzé.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével - a weblapra való első regisztrált belépéssel vagy megrendeléssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. Ennek keretében Szolgáltató megváltoztathat különösen bármilyen határidőt, illetve módosíthatja a szolgáltatások körét.

Szerzői jogok

A szolgáltatás keretében a honlapon megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a honlapon elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel vagy hasznosíthatóak.

Egyéb rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatra, valamint általánosságban a szolgáltatásra Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.
Az a tény, hogy Szolgáltató (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Rendelkezésre állás

A Szolgáltató hibája miatti üzemszünet idejével az előfizetés meghosszabbodik.

Adatkezelés, adatvédelem

A CMRSoftware Kft. a www.cmrsoftware.com honlapon a regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a CMRSoftware Kft. ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A CMRSoftware Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Fogalommeghatározások

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Az adatkezelő megnevezése

CMRSoftware Kft. (adószám: 32106583-2-08, székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.)
Email: Küld

Az adatkezelés meghatározása

Az adatkezelés a honlapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése és azoknak a szolgáltatás üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) A CMRSoftware Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A CMRSoftware Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai, biztonsági, és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató általi adatkezelésekre a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon történő vásárlás során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- cégnév - jelszó
- emailcím
- számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám
Felhasználó ezen túl nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat (vezeték- és keresztnév, telefonszám).
A honlap a fuvarlevelek adatait rögzíti.
A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzítheti a Felhasználó ip címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az adatkezelő fér hozzá.
A honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja; ez a cookie a látogató rendelkezésre álló, a szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a cég szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelés célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés lehetővé tétele, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás.
Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart.
A regisztráció törlésére a Felhasználó kérésére kerülhet sor.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az EU területén, 24 órás őrzéssel védett dedikált szerveren tárolja.

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül.
Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Email: küld

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fentiekben megadott e-mail címen.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 14 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Üzletszabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
A regisztrációval a felhasználó automatikusan hozzájárul a CMRSoftware Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatók küldéséhez, azonban amennyiben azt a későbbiekben nem kívánja igénybe venni, azt elektronikus levélben lemondhatja.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

© CMRSoftware Kft. 2023 | Kapcsolat | Felhasználási feltételek / Adatvédelem